ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (ศูนย์เด็กเล็ก)

ตารางแสดงวงเงินงบประ

Read more

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โรงกรองน้ำ)

ตารางแสดงวงเงินงบประ

Read more

ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางทับหน้าคอนกรีตเดิม (หมู่บ้านศศิธร)

ตารางแสดงวงเงินงบประ

Read more
Page 2 of 212