ขุดลอกดินเลนในร่องระบายน้ำบริเวณหน้าหมู่บ้านศศิธรหมู่4พระยาทด

งานป้องกันฯและกองช่า

Read more

ลงพื้นที่ซ่อมแซมและสร้างทางลงสำหรับให้พี่น้องประชาชนลอยกระทง บริเวณริมน้ำป่าสักวัดพระยาทด และตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล

กองช่างเทศบาลตำบลต้น

Read more