สภาพท้องถิ่น

สภาพทางเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เมื่อสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว ประชากรบางส่วนจะไปประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป บางส่วนรับราชการ มีกลุ่มอาชีพ เช่นกลุ่มทอผ้า กลุ่มทำขนม โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพทอผ้าและมีการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่มีคุณภาพจนเป็นสินค้า OTOP ระดับตำบลและระดับจังหวัด  โดยมีลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

ทำนา              จำนวน  222     ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ   15.96 ของครัวเรือนทั้งหมด
ทำไร่              จำนวน      –      ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ        0     ของครัวเรือนทั้งหมด
ทำสวน           จำนวน      50    ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ      3.60 ของครัวเรือนทั้งหมด
ค้าขาย            จำนวน  210     ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ    15.10 ของครัวเรือนทั้งหมด
รับจ้าง             จำนวน  550     ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ    39.54 ของครัวเรือนทั้งหมด
อื่น ๆ              จำนวน      90    ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ      6.47 ของครัวเรือนทั้งหมด

พันธุ์พืชเศรษฐกิจ ได้แก่
ข้าวนาปี           ข้าวเจ้า           พันธุ์ที่ปลูก       พันธุ์ กข., พันธุ์สุพรรณ
ข้าวเหนียว       พันธุ์ที่ปลูก       –
ข้าวนาปรัง       ข้าวเจ้า           พันธุ์ที่ปลูก       พันธุ์ กข., พันธุ์สุพรรณ
ข้าวเหนียว       พันธุ์ที่ปลูก       –

ปศุสัตว์
– โค    จำนวน  233  ตัว
– เป็ด  จำนวน  1,295  ตัว
– ไก่    จำนวน  5,907  ตัว

การเลี้ยงปลา
– มีการเลี้ยงปลาในกระชังจำนวน  8 ครัวเรือน เป็นเกษตรกรในตำบลพระยาทด

การพาณิชยกรรมและบริการ
– สถานีบริการน้ำมัน (ปั๊มหลอด)                                                             2  แห่ง
– ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล                                                            1  แห่ง
– ร้านค้าทั่วไป (เป็นร้านค้าที่เก็บข้อมูลจากการชำระภาษีโรงเรือน)     40 แห่ง
– สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข                                12 แห่ง
– อู่ซ่อมรถ                                                                                                9 แห่ง
– ร้านเสริมสวย                                                                                        3 แห่ง

หน่วยธุรกิจและกลุ่มต่าง ๆ ในเขต เทศบาล
 โรงสีข้าว                                                                  1  แห่ง
  โรงงาน                                                                    6  แห่ง
–  โรงงานอุตสาหกรรม                                               3  แห่ง
–  บ้านจัดสรร                                                              2  โครงการ
–  ธุรกิจห้องเช่า                                                          3  แห่ง
ที่มา : ข้อมูลจากงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด

ด้านการท่องเที่ยว
จำนวนแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล , Homestay บ้านต้นตาล  ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์, พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน, วัดเขาแก้ววรวิหาร,วัดพระยาทด และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น

ด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
1. ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดินของเทศบาลตำบลต้นตาล – พระยาทดในพื้นที่ธุรกิจและอยู่อาศัยเป็นที่ราบลาดจากเหนือลงใต้
2. ทรัพยากรป่า สวนสาธารณะและที่พักผ่อนในเขตเทศบาลไม่มีพื้นที่ป่าธรรมชาติ  มีเฉพาะป่าเฉลิมพระเกียรติ
3. ทรัพยากรน้ำ
3.1  แม่น้ำ  แม่น้ำป่าสักเป็นแม่น้ำมีความยาวอยู่ในเขตเทศบาล  2   กิโลเมตร
3.2  คลอง  มี  3 สาย  คือ คลองห้วยแร่ คลองวังงูเห่า คลองสาธารณะ

สภาพทางสังคม
1. การศึกษา
     ก. โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ. จำนวน 3  แห่ง ดังนี้
1)  โรงเรียนวัดต้นตาล (ต้นตาลประชาสฤษฎ์)     หมู่ที่ 3 ตำบลต้นตาล
2)  โรงเรียนวัดพระยาทด (สุชลิตวิทยา)             หมู่ที่ 1 ตำบลพระยาทด
3)  โรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์)               หมู่ที่ 6 ตำบลพระยาทด
     ข. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล จำนวน 3  แห่ง ดังนี้
1)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นตาล หมู่ที่ 3 ตำบลต้นตาล      ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพี่เลี้ยง 2 คน
2)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระยาทด หมู่ที่ 1 ตำบลพระยาทด ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพี่เลี้ยง 2 คน
3)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์   หมู่ที่ 6 ตำบลพระยาทด       ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพี่เลี้ยง 2 คน

2. ด้านการศาสนาวัฒนธรรม วัฒนธรรม ประเพณี วัดในเขตพื้นที่มีทั้งสิ้น 5 แห่ง
– วัดเขาแก้ววรวิหาร หมู่ที่ 1 ตำบลต้นตาล
– วัดต้นตาล หมู่ที่ 4 ตำบลต้นตาล
– วัดพระยาทด หมู่ที่ 1 ตำบลพระยาทด
– วัดหนองจิก หมู่ที่ 4 ตำบลพระยาทด
– วัดโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลพระยาทด

สำหรับประเพณีการทำบุญ  ประชาชนจะไปร่วมงานบุญตามวัด  ซึ่งอยู่ใกล้บ้านตามความสะดวกประชาชนทั้งสองตำบลมีวัดเป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีทางศาสนาในงานพิธีและประเพณีต่าง

วัฒนธรรม การแต่งกาย  ส่วนใหญ่จะใช้ผ้าที่ผลิตขึ้นเองด้วยกี่กระตุก และในปัจจุบันยังคงดำรงไว้ด้วยวัฒนธรรมการแต่งกายพื้นบ้านแบบไท – ยวน ที่มีมาแต่ดั้งเดิม

ประเพณีไท-ยวน จะมีการจัดงานทุกปี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือตามความเหมาะสม เริ่มมีการจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2536  ที่บ้านต้นตาล โดยการมีการจัดเลี้ยงอาหารเย็น ซึ่งเรียกเป็นภาษาไท-ยวน ว่า “กิ๋นข้าวแลงขันโตก” การรำโทน เป็นการรำแบบดั้งเดิมโบราณของชาวไท-ยวน

3. ด้านสาธารณสุข
          โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข สถานพยาบาลที่ให้บริการด้านสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลต้นตาล – พระยาทด  มีจำนวน   2   แห่ง   คือ

590615-002

การให้บริการด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด นับว่ามีความสะดวกในการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง  นอกจากจะรับบริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วยังสามารถรับบริการจากโรงพยาบาลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ประมาณ 5 กิโลเมตรได้อย่างสะดวก เนื่องจากมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานอยู่ประจำในหมู่บ้าน ทั้ง 15 หมู่บ้าน ซึ่งทำหน้าที่ในการให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพทั้งดูแล แก้ไขปัญหา และป้องกันโรคติดต่อในชุมชน รวมทั้งให้ความร่วมมือด้านการบริการสาธารณสุขร่วมกับเทศบาล

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นตาล – พระยาทด
          เทศบาลตำบลต้นตาล – พระยาทด ได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด ปีงบประมาณ 2551 โดยนายกเทศมนตรีตำบลต้นตาล–พระยาทด นายวิชัย สำเหนียกพันธุ์  ได้ลงนามเข้าร่วมโครงการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  ตามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับเทศบาลตำบลต้นตาล – พระยาทด  เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนทุกคนในพื้นที่  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม  ความเหมาะสมและตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  เป็นการสร้างโอกาสทางสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงและครอบคลุม  ทั้งนี้เทศบาลตำบลต้นตาล – พระยาทดได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจการงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นตาล–พระยาทด ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์  3 ประการคือ
1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข โดนเน้นการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตสำหรับประชาชนทุกคน
2. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการฯได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพตามประเภทและขอบเขตของบริการที่ สปสช. กำหนด
3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในพื้นที่ โดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของบุคคลในพื้นที่

4. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
– หน่วยบริการประชาชน (ป้อมตำรวจของ สภ.เสาไห้) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลต้นตาล
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูธรเสาไห้ ประจำตู้    2  นาย
– ศูนย์ อปพร. ประจำอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด
– ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัด ณ วันที่ 30 มีนาคม 2558)  มีเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น จำนวน 8 คน
– เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5         จำนวน  1 คน
– พนักงานจ้างทั่วไป                                               จำนวน  7 คน
– มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                      จำนวน 128 คน

เครื่องมือเครื่องใช้ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.รถยนต์ตรวจการณ์                                         จำนวน  2 คัน
2.เครื่องเคมีดับเพลิง                                        จำนวน  18 ถัง
3.วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ                                   จำนวน  10 เครื่อง
4.วิทยุสื่อสาร (แม่ข่าย)                                    จำนวน   1 เครื่อง
5.รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์                              จำนวน    1 คัน
6.รถกระเช้า                                                    จำนวน    1 คัน
7.เครื่องสูบน้ำแบบหาบหาม                              จำนวน    1 เครื่อง