สาธารณูปโภค

ถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลตำบลต้นตาล – พระยาทด  มีถนน 4  สาย เป็นถนนลาดยาง  คือ
1. ถนนสายสระบุรี – ปากบาง        ถนนลาดยาง
2. ถนนสายสระบุรี – ท่าลาน         ถนนลาดยาง
3.ถนนสายพระยาทด – วัดโพธิ์    ถนนลาดยาง
4.ถนนสายวังงูเห่า – วัดโพธิ์        ถนนลาดยาง+คสล.

การประปา
การประปา เทศบาลตำบลต้นตาล – พระยาทด  ดำเนินการผลิตน้ำประปาเพื่อจำหน่ายแก่ประชาชนในเขต เทศบาล   กิจการประปา  เป็นกิจการที่ให้บริการประชาชนในลักษณะ “เทศพาณิชย์”  ซึ่งมิได้แสวงหากำไรแต่อย่างใด  โดยมีระบบประปาหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ  จำนวน  6 จุด
จุดที่  1   ในพื้นที่  หมู่ที่  1 – 6   ตำบลต้นตาล               จำนวน   1   ถัง  แบบผิวดิน
จุดที่  2   ในพื้นที่  หมู่ที่  1 – 3   ตำบลพระยาทด           จำนวน   1   ถัง  แบบผิวดิน
จุดที่  3   ในพื้นที่  หมู่ที่  5         ตำบลพระยาทด           จำนวน   1   ถัง  แบบผิวดิน
จุดที่  4   ในพื้นที่  หมู่ที่  6         ตำบลพระยาทด           จำนวน   1   ถัง  แบบผิวดิน
จุดที่  5   ในพื้นที่  หมู่ที่  7         ตำบลพระยาทด           จำนวน   1   ถัง  แบบบาดาล (ประปาหมู่บ้าน)
จุดที่  6   ในพื้นที่  หมู่ที่  4         ตำบลต้นตาล               จำนวน   1   ถัง  แบบผิวดิน

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
1) สระน้ำสาธารณะ                จำนวน    3  แห่ง
2) ฝาย                                 จำนวน    1  แห่ง
3) ประปาหมู่บ้าน                   จำนวน    6  แห่ง

การสื่อสารและโทรคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลตำบลต้นตาล – พระยาทดมีการให้บริการด้านโทรศัพท์ซึ่งดำเนินการโดย องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  นอกจากนี้สามารถเปิดรับสัญญาณการถ่ายทอดโทรทัศน์ได้ชัดเจนทุกช่อง คือ ช่อง 3, 5, 7, 9  และ ไทย PBS

โทรศัพท์สาธารณะในเขตตำบลต้นตาลและตำบลพระยาทด มีดังนี้
1.บริเวณหน้าสถานีอนามัยตำบลพระยาทด                             จำนวน  1  ตู้
2. บริเวณหน้าทางเข้าวัดพระยาทด                                        จำนวน  1  ตู้
3. บริเวณหน้าบ้านนายกเทศมนตรีตำบลต้นตาล – พระยาทด    จำนวน  1  ตู้
4. บริเวณหน้าหมู่บ้านศศิธร                                                    จำนวน  1  ตู้
5.  บริเวณร้านค้านายพัน  ดวงศิริ                                            จำนวน  1  ตู้
6. บริเวณหน้าทางเข้าหมู่บ้านวังงูเห่า                                      จำนวน  1  ตู้
7. บริเวณหน้าวัดเขาแก้ว                                                       จำนวน  1  ตู้
8. บริเวณหน้าศูนย์ทอผ้า                                                       จำนวน  1  ตู้
9. บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นตาล                            จำนวน  1  ตู้
10. บริเวณในวัดต้นตาล                                                        จำนวน  1  ตู้
11. บริเวณหน้าบริษัท อาหารสัตว์ไทย จำกัด                          จำนวน  1  ตู้
12. บริเวณปากซอยวัดโพธิ์                                                   จำนวน  1  ตู้
13. บริเวณหมู่บ้านเฑียรชัย                                                   จำนวน  1  ตู้

การจัดการขยะ  (CLEAN  LAND)
(1)  การเก็บรวบรวมมูลฝอยและการขนส่ง
เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นต่าง ๆ  สำหรับเทศบาลตำบลต้นตาล – พระยาทด  มีรถเก็บขนขยะ  1  คัน ขนาดบรรจุ 5 ตัน ให้บริการเก็บขยะบริเวณบ้านพักอาศัยและกิจการค้า ระหว่างเวลา 05.00 – 10.00 น. เป็นประจำทุกวัน
(2)  การกำจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลตำบลต้นตาล – พระยาทด  ได้จัดเก็บขยะและนำขยะที่จัดเก็บไปกำจัดขยะร่วมกับเทศบาลเมืองพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ระยะทาง  25  กิโลเมตร

กลุ่มมวลชนจัดตั้ง
1. ลูกเสือชาวบ้าน                                             5  รุ่น
2. กลุ่มสตรีอาสา                                              4  กลุ่ม
(กลุ่มสตรีต.ต้นตาล , กลุ่มสตรี ต.พระยาทด , กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.ต้นตาล และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.พระยาทด)
3. กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน                               1  กลุ่ม
4. กลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิล (เยาวชน)                1  กลุ่ม
5. กลุ่มสัจจะออมทรัพย์                                    2  กลุ่ม
6. กลุ่มทอผ้า                                                   3  กลุ่ม
(กลุ่มสตรีทอผ้าต้นตาล ม.3 ต.ต้นตาล,กลุ่มทอผ้ายกมุก(otop) ม.8 ต.ต้นตาล,ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพระยาทด (หมู่ 1) ต.พระยาทด
7. กลุ่มทำขนม                                                 4  กลุ่ม
(กลุ่มทำขนมหวาน ม.5 ต้นตาล,กลุ่มขนมเปี๊ยะ(otop),กลุ่มขนมกงต้นตาลและกลุ่มขนมกงพระยาทด)
8. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                 1  กลุ่ม
9. สภาวัฒนธรรมตำบลต้นตาล                           2  กลุ่ม
10. สายตรวจประชาชน                                     1  รุ่น
11. กลุ่ม อสม.                                                 2  กลุ่ม
12. กลุ่มตลาดน้ำโบราณบ้านต้นตาล                  1  กลุ่ม
13. กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานแก่งคอย-บ้านหมอ   1  กลุ่ม
14. กลุ่มผู้สูงอายุทำดอกไม้จันทน์                     1  กลุ่ม