เขตรับผิดชอบและจำนวนประชากร

ข้อมูลเขตพื้นที่รับผิดชอบและจำนวนประชากร
(ที่มาข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอเสาไห้ ณ วันที่ 12 เดือน มิถุนายน 2559)
เทศบาลตำบลต้นตาล – พระยาทด ประกอบด้วย 2 ตำบล คือตำบลต้นตาล จำนวน 8 หมู่บ้าน และ 1 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านเฑียรชัย และตำบลพระยาทด จำนวน 7 หมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้

ตำบลต้นตาล

ตำบลพระยาทด