#ITA2020

Open Data Integrity and Transparency Assesment (OIT)

/ข้อมูลพื้นฐาน/

     

/ข่าวประชาสัมพันธ์/

/การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล/

 

/แผนการดำเนินงาน/

  

/การปฏิบัติงาน/

/การให้บริการ/

   

/แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี/

  

/การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ/

   

/การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล/

   

/การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/

  

/การเปิดโแกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม/

 

/เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร/

 

/การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต/

 

/การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร/

/แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต/

  

/มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน/